Serwis

Pomożemy

Procedura reklamacyjna

 

Krok 1. Skontaktuj się mailowo z naszym serwisem na adres: serwis@fastpoland.pl
Wpisz w tytule wiadomości  „Reklamacja”  a w treści podaj:
  •  model reklamowanego urządzenia,
  •  datę zakupu,
  •  opis usterki,
lub zgłoś reklamację telefonicznie: Tel: +48 22 102 16 90
  •  W odpowiedzi zwrotnej otrzymasz numer reklamacji (RMA), który należy zamieścić w formularzu reklamacyjnym i dołączyć do paczki.

 Krok 2. Pobierz i wypełnij formularz reklamacyjny, a następnie dołącz go do paczki:

Formularz reklamacyjny

Krok 3. Przygotuj paczkę – instrukcja pakowania w linku poniżej:

Instrukcja pakowania

 Krok 4. Skontaktuj się z firmą kurierską DPD w celu nadania paczki , tel. 801 400 373
  • Przy zamówieniu kuriera konieczne będzie podanie numeru płatnika: 112360

Krok 5. Adres, na który należy wysłać paczkę:

Magazyn FAST POland (GLP LOGISTICS CENTER)
REKLAMACJE
ul. Kwietniowa 36
05-090 Wypędy
 
Krok 6. Do każdego urządzenia należy dołączyć:
 
  • Wypełniony formularz reklamacyjny.
  • Reklamacje bez powyższego dokumentu nie będą rozpatrywane, towar zostanie odesłany do nadawcy bez naprawy.

Uwaga!
1. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć kompletne urządzenia wraz z akcesoriami (np. bateria, zasilacz, przewód zasilający itp.)
2. Decyzję o sposobie rozpatrzenia reklamacji podejmuje serwis firmy Fast Poland.
3. Termin rozpatrywania reklamacji wynosi do 14 dni (licząc od dnia dostarczenia towaru do serwisu). Całkowity okres naprawy może ulec wydłużeniu o czas wykonania czynności wysyłkowych oraz czas oczekiwania na zamawiane części zamienne.
4. Jeśli towar został zakupiony u naszego partnera,  dostarcz urządzenie do sklepu w którym dokonano zakupu bądź skontaktuj się telefonicznie.

Serwis centralny firmy Fast Poland  
ul. Kwietniowa 36, 05-090 Wypędy, Tel: +48 22 102 16 90

Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Fast Poland sp. z o.o. z siedzibą w Wypędach (05-090 Wypędy) przy ul. Kwietniowa 36, NIP 525-233-26-55 / REGON 140120916

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/a danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych lub z wyznaczonym inspektorem ochrony danych na adres e-mail:  iod@fastpoland.pl 

3. Pani/a dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu reklamacji, w związku z koniecznością wywiązania się obowiązku wynikającego z zawartej umowy, a także obowiązków administratora, wynikających z przepisów ustawy z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny i ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO).

4. Administrator może także przetwarzać dane w celu i zakresie niezbędnym do obrony przed roszczeniami, w związku z jego prawnie usprawiedliwionym interesem (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Podanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu reklamacyjnego.

6. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione operatorom pocztowym, firmom kurierskim i innym podmiotom współpracującym w procesie reklamacji.

7. Pani/a dane osobowe przechowywane będą przez czas rozpatrywania i zakończenia procesu reklamacji.

8. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).

10. Pani/a dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.